Vores politiske mål: Punkt 8

Indføre værnepligt for alle i hele Norden og udvide militæret. Enhver som har aftjent sin værnepligt beholder sit våben og sin udrustning. Enhver statsborger skal kunne bidrage til at forsvare nationen mod ydre såvel som indre fjender.

At en stat skal kunne forsvare sig selv, sit folk og sine interesser mod både ydre såvel som indre trusler – er en selvfølge. Behovet for et velfungerende forsvar understreges yderligere når man betragter vores omverden og ser hvilke enorme problemer der hersker, og man spekulerer på hvordan situationen i fremtiden kan blive forværret yderligere.

Jordens ressourcer er ikke uendelige, og før eller siden vil grådige stater og andre interesser forsøge at frarøve stater som ikke kan forsvare sig disse ressourcer. Sådanne krige og konflikter raser allerede, og de vil utvivlsomt fortsætte i fremtiden.

Dette er desværre en uundgåelig udvikling i verden i dag, især set i lyset af den faldende adgang til olie og den eksplosive befolkningstilvækst i store dele af verden. Det kan her være værd at nævne, at befolkningsantallet på planeten i 1960’erne var på cirka 3 milliarder mennesker, og er siden fordoblet. Det kan også nævnes, at man i flere år har advaret mod at olieproduktionen har nået sit maksimum. Fremtiden ser med andre ord mørk ud for en stat som ikke kan forsvare sine interesser.

Et stærkt Norden mod fremmede trusler.
De enkelte nordiske lande er i dag svage. Så svage, at stormagter nemt ville kunne besætte os militært. Selv om de nordiske lande slog sig sammen i dag ville deres krigspotentiale ikke kunne måle sig med hverken USA eller EU.

Det nationalsocialistiske Norden står overfor endnu en udfordring som også må tages i betragtning. De kræfter som i dag styrer verden, er de samme fjendtlige kræfter, som gennem en verdensomspændende alliance besejrede Tyskland i 1945. Det er naivt at tro at disse kræfter ikke ville forsøge at knuse en nationalsocialistisk rejsning med våbenmagt, hvis de anså den som forsvarsløs.

Vi må altså med al tydelighed vise en overbefolket verden, og delvis fjendtlig omverden, at et forenet Norden, med fuld kraft, er forberedt på, med alle tilgængelige midler, at forsvare sine grænser. Vi må ikke bare tydeligøre dette for vores omverden, men også for Nordens folk. Vi kan med andre ord ikke blot tale om at være beredt. Vi må samle folket, for at sikre, at vi har den militære kapacitet til at kunne forsvare os.

Norden må også have en offensiv kapacitet, for at, om nødvendigt, med kort varsel, at kunne bistå militært i vores nærområder eller hjælpe andre venligtsindede stater mod fælles fjender. Den offensive kapacitet skal kun tages i brug hvis der er et godt grundlag for det, og da kun præventivt mod trusler som på sigt kan ramme Nordens befolkning.

For at dette kan blive muligt kræves det at vi har en stående hær med fuldtidssoldater og officerer, udstyret med den bedste udrustning riget kan fremskaffe. Disse soldater kan, ved alvorlige trusselssituationer, udgøre kernen af officerer når de værnepligtige reserver kaldes ind.

Den Nordiske modstandsbevægelse vil:
• Indføre værnepligt på 2 års varighed for alle i hele Norden.
• Styrke og modernisere det militære forsvar.
• Give kvinder en grundlæggende militæruddannelse af kortere varighed, men med mulighed for frivilligt at gennemgå samme værnepligt som mænd.
• Sørge for at både mænd og kvinder påmindes og opdateres i deres evne til at forsvare Norden efter endt værnepligt.
• Opbygge en offensiv kapacitet for at, om nødvendigt, at kunne bistå militært i vores nærområder.
• Normalisere idéen om soldaterlivet og opmuntre til militærkarriere.
• Tilbyde unge mennesker en mulighed for at stifte bekendtskab med forsvaret i en tidlig alder, gennem blandt andet studiebesøg og andet, så de på denne måde lære om, og får respekt for, soldaterlivet.
• Afsætte rigelige midler til militær forskning og udvikling.

Én mand, ét gevær.
Den nordiske Modstandsbevægelse vil sørge for, at de mænd og kvinder som har aftjent deres værnepligt kan beholde og tage vare på deres våben, også i det civile liv. En sund befolkning skal ikke behøve at frygte sine magthavere, og sunde magthavere burde ikke frygte folket. Alle og enhver vil vide, at fjender af Norden vil blive mødt af et folk som står klar til at forsvare deres land med egne våben.

Med USA som eksempel hører man ofte, at det er den liberale våbenlov som er skyld i både skudepisoder og skoleskyderier. Dette er dog en meget skæv og ikke mindst fejlagtig analyse. En sund og homogen nordisk befolkning kan ikke under nogen omstændigheder sammenlignes med de flerkulturelle dele af USA, som plages af skyhøj kriminalitet- og drabsstatistik. En bedre sammenligning ville være Schweitz, som også har en liberal våbenlov, men betydeligt lavere kriminalitet. Men også Schweitz er en dårlig sammenligning, når man tænker på hvilken stat Modstandsbevægelsen ønsker at skabe.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:
• Sørge for at enhver som har aftjent sin værnepligt for lov til at forvalte sit tjenestevåben i det civile liv. Denne ret inddrages naturligvis hvis våbenet ikke håndteres på forsvarlig måde.
• Give statsborgere ret til at bruge våbenet i nødværge til forsvar af eget hjem.

Det civile forsvar
Ved forskellige former for katastrofer – som eksempelvis søulykker, skovbrande eller miljøulykker – må det nye norden kunne håndtere sådanne kriser langt bedre end i dag. Et velfungerende civilforsvar er en forudsætning for dette. Civilforsvaret skal tildeles nødvendige ressourcer og skal kunne sættes ind i krisesituationer, også udenfor Nordens grænser. Er en katastrofe ekstra omfattende, skal uddannede militærstyrker, samt værnepligtige, kunne sættes ind som støtte.

Formidling af livsvigtig viden om ulykkeshåndtering til folket skal også være en af civilforsvarets opgaver. Dette kan blandt andet bestå af kurser i førstehjælp, hjertemassage og kunstigt åndedræt, brandslukning og andet.

Den nordiske Modstandsbevægelse vil:
• Udbygge civilforsvaret.
• Have kapacitet til at kunne mobilisere vore militære styrker til katastrofehjælp.
• Være forberedt til at kunne bistå vores omverden hvis en omfattende katastrofe indtræffer.
• Kontinuerlig uddanne medborgere i ulykkeshåndtering.


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //