De 88 forskrifter af David Lane

IDEOLOGI: David Lane var medlem af Aryan Resistance Movement og forfattede et stort antal tekster, heriblandt 88 Precepts.

David Lane.

David Lane, født 2. november 1938 i Woden, Iowa, var medlem af Aryan Resistance Movement (A.R.M.), der var en underjordisk og revolutionær gruppe, som blev bedre kendt under navnet FBI gav den: The Order.

Organisationens leder, Robert Jay Mathews, blev i 1984 omringet af føderale politistyrker på Whidbey Island og valgte at kæmpe til døden, efter at FBI havde sat ild til det hus, han havde forskanset sig i.

Robert Jay Mathews.

David Lane blev arresteret og senere dømt til 190 års fængsel for blandt andet at medvirket i mordet på den jødiske radiovært Alan Berg, der var kendt for hans angreb på den hvide race og hans fortsatte forsvar af homoseksualitet og raceminoriteter.

David Lane skrev et stort antal artikler og skrifter, herunder 88 Precepts og KD Rebels. Bogen Deceived, Damned & Defiant: The Revolutionary Writings of David Lane.

Det var David Lane, der møntede de berømte Fourteen Words:

We must secure the existence of our people and a future for White children
(Vi må sikre eksistensen af vort folk og en fremtid for vore hvide børn)

Læs David Lanes tekst 88 Precepts på dansk her:

1. Enhver religion eller lære, som forkaster universets naturlove, er falsk.

2. Om end hvad folks opfattelse af gud, eller af guderne, eller af universets skabende kraft end må være, så kan de næppe benægte, at naturlovene er skabt af denne kraft, og derfor er dennes hensigt.

3. Gud og religion er klare, særskildte og ofte modstridende begreber.
Naturen beviser den guddommelige plan, thi den naturlige verden er værket af den kraft eller den åndsevne, mennesker kalder for gud.
Religion er skabt af dødelige, og derfor forudbestemt til fejlbarhed. Religion kan bevare eller tilintetgøre et folk, alt afhængig af den struktur dens ophavsmænd har givet den, dens forvalteres bevæggrunde og historiens luner.

4. Den sandeste form for tilbedelse er i fuld enighed med naturen. Den lader sig ej høre. Gå til et ensomt sted, eventuelt en bjergtop, på en stjerneklar nat, og påtænk det uendelige makrokosmos’ majestætiske glans og orden.
Betænk da det lige så uendelige mikrokosmos’ forviklinger.
Forstå, at du på ene side er ufattelig betydningsløs i det store hele, og på den anden side potentielt værdifuld over en enhver forstand som led i skæbnens side. Dér begynder du at forstå, hvorledes stolthed og ego kan eksistere sammen med hensyn og ærbødighed. Dér finder vi harmoni med naturen, og med harmoni kommer kraft, ro og vished.

5. Århundredgamle magtsystemer værner om og fremmer religioner, der koncentrerer sig om et liv efter døden. Derfor lærer folk at opgive værnet mod livets blodsugere.

6. Historien, både verdsligt og gejsligt, er en fabel, undfanget af egennyttigt bedrageri og kundgjort af dem, der ser fordel deri.

7. Religion, i den mest gavnlige form, er symbolet på et folk og dets kultur. En multi-racial religion tilintetgøre følelserne af særegenhed, eksklusivitet og værd, nødvendige for en races forsatte beståen.

8. Det, som mennesker kalder overnaturligt, er faktisk det naturlige, endnu ikke forstået eller afsløret.

9. En stadig, hastig forørgelse af lovgivningen, med efterfølgende tab af frihed, er et symptom på, og direkte proportional med, åndelig sygdom i en nation.

10. Hvis nationen er blottet for åndelig sundhed og moralsk karakter, vil regimenter og umoralske mennesker udfylde tomrummet. Altså, frihed blomstrer i moralske værdier, og tyranier trives i moralsk forfald.

11. Sandhed kræver liden forklaring. Vogt dig for vidtløftige doktriner. De ædle principper åbenbares i korthed.

12. Sandhed frygter ej undersøgelse.

13. Grundløs tro er en snare. Et folk som ikke efterprøver gyldighed og virkning af sin tro på fornuftgrund, vil lide skade eller gå til grunde.

14. I overensstemmelse med naturens love er intet mere rigtigt, end bevarelse af ens egen race.

15. Der findes ingen stærkere bevæggrund end den sikre overbevisning om, at man har ret.

16. Skarpsindighed er et tegn på et sundt folk. I en syd eller døende nation, civilisation, kultur eller race, er substans opgivet til gunst for fremtoning.

17. Skarpsindighed indbefatter evnen til at sande forskellen mellem tro og bevislig virkelighed.

18. Der findes ikke rettigheder eller privilegier i henhol til naturlovene.
Hjorten, der bliver jagtet af en sulten løve, har ingen ret til livet. Den kan dog vinde livet ved lydighed mod naturgivne instinkter årvågenhed og flugt.
Ligeledes har mennesker ingen ret til liv, frihed eller lykke. Disse kår kan erhverves af én selv, af éns familie, af éns folkeslag eller af éns forfædre, men de er ikke desto mindre vindinger, og ikke rettigheder. Endvidere kan værdien af disse vindinger kun bevares ved årvågenhed og lydighed mod naturens love.

19. Et folk, der ikke er overbevist om sin egen særegenhed og sit værd, vil gå til grunde.

20. Den hvide race har lidt under invasioner og brutalitet fra afrika og asien gennem årtusinder. For eksempel Attila og de asiatiske hunner, invaderede europa i det 5. århundrede, og som voldtog, udplyndrede og nedslagtede fra alperne til østersøen og det kaspiske hav. Dette scenarium blev gentaget af Djengis-Khans mongoler 800 år senere. (Bemærk, at de amerikanske indianere ikke er “indfødte amerikanere”, men racemæssigt er mongoler.) I det 8. århundrede – hundrede af år før negere blev bragt til amerika – invaderede og erobrede de nordafrikanske maurer af blandet racemæssig herkomst Portugal, Spanien og en del af Frankrig. Så den skyldfølelse, som civilisationens bødler har forsøgt at læsse på den hvide race, er ugyldig i henhold til både historiske omstændigheder og naturloven, som fornægter medlidenhed mellem racer. Faktum er, at alle racer har draget nytte af de ariske folks skabende genius.

21. Folkeslag, der tillader andre af anden race at leve iblandt sig, vil gå til grunde, fordi det uundgåelige resultat af racemæssig integration er raceblanding, hvilket tilintetgør en races karakteristika og eksistens.
Tvungen integration er overlagt og ondsindet folkemord, særligt for mennesker af den hvide, der nu er en lille minoritet i verden.

22. En race eller en art er i sidste indsats ikke kendt overlegen eller underlegen på dens bedrifter, men på dens vilje og evne til at overleve.

23. Politiske, økonomiske og religiøse systemer kan blive tilintetgjort og genoplivet af mennesker, men en races endeligt er for altid.

24. Ingen menneskerace kan vedvarende eksistere uden territoriale imperativ, inden for hvilke den kan forplante sig, værne om og virke for sin egen race.

25. Et folk uden kultur, som er helt særegen, vil gå til grunde.

26. Naturen har givet en vis modvilje racer og arter imellem, for at bevare individualiteten og eksistensen af hver enkelt. Brud på denne territoriale imperativ, som er nødvendigt, for at bevare dén modvilje, leder til enten strid eller bastardisering.

27. Det er ikke konstruktivt at hade dem, som er af anden race, eller endog dem, som er af blandet race. En adskillelse må dog bevares, for éns egen races fortsatte beståen.
Man må imidlertid hade dem af egen race, som begår forræderi mod sine egne og mod egne nationer, med et fuldstændigt og renlivet had. Man må hade alle mennesker eller skikke af hele ens hjerte, som tilintetgør éns folk, éns kultur eller den racemæssige særegenhed af éns territoriale imperativ.

28. Tanken om et multi-racialt samfund krænker enhver naturlov om artsbevarelse.

29. Tanken om lighed er erklæret for løgn af hvert eneste naturlige bevis. Den er en stræben efter laveste fællesnævner, og dens efterstræbelser vil tilintetgøre enhver højerestående race, nation eller kultur. For at få en bryggerhest til at rende lige så stærkt som en væddeløbshest, ville man først være nødt til at lemlæste væddeløbshesten, og omvendt, for at få væddeløbshesten til at trække lige så meget som bryggerhesten, ville man først være nødt til at lemlæste bryggerhesten. I begge tilfælde er stræben efter lighed tilintetgørelsen af fortræffelighed.

30. Instinkterne for race- og artsbevarelse er naturgivne.

31. Instinkter er naturens fuldkomne mekanisme for ehver races og arts beståen. Den menneskelige svaghed med, for selvtilfredsstillelses skyld, at give en fornuftmæssig forklaring, må ikke tillades at stride imod disse instinkter.

32. Raceblanding er og har altid været den største trussel mod den ariske races fortsatte beståen.

33. Medlidenhed arter imellem er i modstrid med naturlovene og er, derfor, selvmorderisk.
Hvis en ulv, for at redde et lam fra en løve, skulle gå i forbøn, ville den blive dræbt.
I dag ser vi den hvide mand så svært beskattet, at han ikke har råd til børn. De stadig højere skatter bruges efterfølgende til at bistå avling af millioner og millioner af ikke-hvide, hvoraf mange siden kræver de sidste hvide kvinder som ynglepartnere. Som du kan se, så er mennesket undergivet alle naturlovene. Dette har intet at gøre med moral, had, godt eller ondt. Naturen anerkender ikke tanken om godt og ondt ved forhold arter imellem. Hvis løven æder lammet, er det godt for løven og ondt for lammet. Hvis lammet undviger og løven sulter, er det godt for lammet og ondt for løven. Vi ser således det samme tilfælde fordeles som både godt og ondt.
Dette kan ikke passe, da naturens love ikke kender til uoverensstemmelser.

34. Instinktet for det, mellem mand og kvinde, kønsbestemte partnerskab er en del af naturens fuldkomne mekanisme for artsbevarelse. Det begynder tidligt i livet og vare ofte ved til sent i livet. Det må ikke undertvinges, dets formål , reproduktion, må ej heller hindres. Forstå, at gennem årtusinder har vore kvinder født børn i en tidlig alder. Nu fornægter de deres naturgivne instinkter og pligter, i et forsøg på at rette sig efter efter og konkurrere i en fremmed kultur. Lær ansvar, men hav forståelse. En races liv springer fra dens kvindes skød. Den, som vil dømme, må først forstå forskellen mellem, hvad der er godt og hvad, der er rigtigt.

35. Homoseksualitet er en forbrydelse mod naturen. Al natur kundgør, at formålet med instinktet for kønsbestemt partnerskab er reproduktion, og, således, artens bevarelse. Den overvældende mandlige kønsdrift må ledes hen imod besiddelse af kvinder af samme race, så vel som elementer som territorium og styrke, som er nødvendige, for at forsørge disse.

36. Seksuel pornografi nedværdiger dannelsen af enhver, der er involveret. En smuk, nøgen kvinde er kunst; et kamera mellem hendes lår, til udforskning af hendes kønsdele, er pornografi.

37. Den race, hvis mænd ikke vil kæmpe til døden for at beholde og parre sig med dens kvinder, vil gå til grunde. Enhver hvid mand med raske instinkter føler afsky og modvilje, når han ser en kvinde af egen race med en mand af anden race. Dem, som i dag kontrollerer den vestlige verdens medier og affærer, lærer os, at dette er forkert og skamfuldt. De kalder det racisme. Som enhver “isme”, for eksempel ordet “nationalisme”, der betyder at fremme ens nation, betyder racisme blot at fremme og værne om eksistensen af éns egen race. Det er det, måske, prægtigste ord, der eksisterer. Ethvert menneske, der trodser disse instinkter, er anti-natur.

38. I en syg og døende nation, kultur, race eller civilisation, vil politisk afvigelse og traditionelle værdier blive kaldt for og forfulgt som afskyelige forbrydelser af inkvisitorer, der iklæder sig chauninistisk patriotisme.

39. Et folk, der er uvidende om sin fortid, vil besudle nutiden og ødelægge fremtiden.

40. En race må ære dem, som har givet deres liv eller frihed for folkets bevarelse, højere end alt andet jordisk.

41. Folket, nemlig racens medlemmer, er nationen. Loyalitet overfor racen må altid komme frem for geografiske og nationale skel. Hvis det bliver lært og forstået, vil det ende alle broderkrige. Krige må ikke udkæmpes til fordel for en anden race.

42. Nationernes førere er ikke herskere, de er tjenere og vogtere. De skal ikke tjene for personlig vinding. Vælg kun en vogter, der ikke har interesse i forøgelsen af materielle ting.

43. Vælg og bedøm dine førere, også kaldet vogtere, således: De, søger altid at begrænse statens magt, er af et godt hjerte og ren samvittighed. De, som søger at udvide regeringens magt, er i bund og grund tyranner.

44. Ingen stat kan give noget som helst til nogen som helst, uden først at tage det fra en anden. Stat er, i sin natur, legaliseret ‘tagen’. En indskrænket mængde statsstyre er en nødvendig byrde til nationalt forsvar og indre orden.
Alt andet derudover er ufrugtbart for rettighed og frihed.

45. Den organisk grundede lov, nemlig en nations forfatning, må ikke være foranderlig på nogen anden vis end ved enstemmigt samtykke af alle partier og ved alle partiers tilstedeværelse. Ellers har dørene åbnet sig for den farligste og mest dødbringende styreform, demokrati.

46. I et demokrati har de, som kontrollere medierne, og dermed vælgernes sind, magt, som konger og diktatorer end ikke har tude om.

47. Den simpleste måde at beskrive demokrati på er denne: Tre mennesker danner en regering, hver med én stemme. Derefter stemmer de to af dem for, at stjæle den tredjes rigdom.

48. Den sidste fase af et demokrati er fyldt med krige i fremmede lande, da det fejlslagne system forsøger at sikre sig ved udplyndring af andre nationer.

49. I et demokrati er det, som er lovligt, sjældent moralsk rigtigt, og det, som er moralsk rigtigt, ofte ulovligt.

50. Et demokrati bliver altid efterfulgt af en stærk mand … nogen kalder ham diktator. Det er den eneste måde at genskabe orden ud af det af et demokratiskabt kaos. Vælg din stærke mand med omhu! Han skal være en vogter i sit hjertes inderste. Han skal være én, der har bevist at hans eneste målsætning i livet er beskyttelsen af folket. Han højeste mål skal være, at genskabe lov og orden baseret på naturens ufejlbarlige love. Vælg ham ikke udfra hans ord. Vælg en, som har ofret alt i kampen mod tyranniet; vælg en, der har døjet og holdt ved. Dette er det mest troværdige troværdige vidnesbyrd på hans værdighed og bevæggrund.

51. Et magtsystem vil gøre hvad som helst, uanset hvor korrupt eller brutalt, for at bevare sig selv.

52. Tyrannier kan ikke ombringes uden brug af magt.

53. De, som begår forræderi, dækker over deres handlinger med proklamationer om patriotisme.

54. Propaganda er en vigtig bestanddel af alle magtsystemer, såvel verdslige som gejstlige; falsk propaganda er en vigtig bestanddel af umoralske magtsystemer. Alle magtsystemer stræber efter at overbevise deres undersåtter om, at systemet er godt, retfærdigt, velgørende og ædelt, såvel som det er værd at bevare og forsvare. Des mere chauvinistisk propaganda, der udbredes, desto mere mistænksom bør man være overfor dets sandfærdighed.

55. Politisk magt er i sidste ende skabt og opretholdt med magt.

56. Et magtsystem, verdsligt eller gejstligt, der gentagende opfordrer til patriotisme eller kræver vidtløftighed og retorik for at bestå, dækker over tyranni.

57. Propaganda er et retmæssigt og nødvendigt våben i enhver kamp. Bestanddele i succesfuld propaganda er: simpelhed, følelse, gentagelse, og kortfattethed. Og eftersom mennesker tror på det, som de ønsker at tro på, og siden de ønsker at tro på det, de anser for fordelagtigt for dem selv, må succesfuld propaganda appellere til modtagernes formodede interesser.

58. Tyrannier lærer, hvad man skal tænke, frie mennesker lærer hvordan man tænker.

59. Vær på vagt overfor mennesker, som forøger deres velstand ved brug af ord. Vær særlig på vagt overfor advokater eller præster, som fornægter naturlovene.

60. Patrioter, der bliver ført til inkvisitionens fangekælder eller bødlens økse, vil blive fordømt på det kraftigste af sine forhenværende venner og allierede, som på denne måde søger at undgå samme skæbne.

61. Den blide fredsgudinde lever kun under den evigt beredte krigsguds beskyttende arm.

62. En nations organisk grundede lov skal med utvetydig og uigenkaldelig klarhed fastslå identiteten af den homogene racemæssige, kulturelle gruppe, for hvis velfærd den blev udformet, og at nationens fortsatte eksistens til alle tider alene er for dén særlige gruppes velfærd.

63. Den race eller kultur, som lader andre få indflydelse på eller have kontrol med en hvilken som helst af nedenstående, vil gå under:
1) informationsorganer
2)uddannelsesinstitutioner
3) religiøse anstalter
4) politiske embeder
5) produktionen af penge
6) juridiske institutioner
7) kulturelle institutioner
8) det økonomiske liv

64. Retfærdige love kræver meget lidt forklaring. Deres hensigt kræver uigenkaldelig i simpelhed og klarhed.

65. Menneskers følelser bringes i lettere kog af det talte ord end af det skrevne. Det er derfor, et herskende tyranni vil reagere langt kraftigere overfor forsamlinger af anderledestænkende end overfor bøger og pamfletter.

66. Nationens organisk grundede lov, eller enhver anden lov, er akkurat lige så relevant som viljen og magten til at håndhæve den.

67. Et ubevæbnet eller ikke-militant folkeslag vil blive trælbundet.

68. Nogle siger at pennen er mægtigere end sværdet. Måske. Dog har ordet uden sværdet ingen autoritet.

69. Tyrannier opbygges almindeligvis trin for trin, skjult bag prægtig retorik.

70. Forskellen på en terrorist og en patriot er kontrollen med pressen.

71. Vogterne, altså førernes, dømmekraft må være tro mod naturlovene og afpasset efter fornuft.

72. Materialisme er tarvelig og ødelæggende. En nations vogtere må hele tiden advare imod og bekæmpe en materialistisk ånd i nationen. Vinding af velstand og ejendom, som er nødvendig for éns families trivsel og opnået på ærlig vis, er ret og rimelig. Udbytning, særlig gennem åger, er ødelæggende for nationen.

73. Materialisme leder mennesker til at eftertragte unaturlig status gennem velstand eller ejendom. Ægte social status opnås ved at tjene familie, race og nation.

74. Materialisme fører til syvende og sidst til et iøjefaldende unødigt forbrug, som så igen fører til voldtægt af naturen, og ødelæggelse af miljøet.
Det er unaturligt. Nationens sande vogtere må være aldeles uberørt af materialisme.

75. En købmands eller en handelsrejsende funktion er, at frembyde en måde at bytte på. En købmand, der fremmer unødig forbrug og materialisme, kan ikke tolereres.

76. Penges eneste retmæssige funktion er som byttemiddel og værdiopsparing. Enhver anden anvendelse, herunder samfundsomlægning, spekulation, inflation, og særlig åger, er uretmæssig. Åger (renter) til enhver procentsats, er en alvorlig forbrydelse, som ikke kan tolereres.

77. En nation med et penge, advokat, eller købmandsaristokrati vil udvikle sig til et tyranni.

78. Den simpleste måde at beskrive et åger-baseret centralbanksystem på er denne: Bankierne forlanger nationens ejendom som kaution for deres lån. Som følge af renter skyldes der dem flere penge, end de har frembragt med deres udlån. Og, endelig, tager bankierne nationen i deres eje.

79. Åger (renter), inflation og tyngende beskatning, er bedrageri, og ødelægger nationens grundlag.

80. Velstand opnået uden ofre eller ærligt arbejde vil ofte blive misbrugt.

81. Intet i naturen er statisk; livskraften enten vokser og gror, eller den visner og dør.

82. Respekt må være fortjent; den kan ikke kræves eller foregives.

83. Undgå en konfliktsøgende mand, thi hans gift vil fordærve dit eget væsen.

84. Selvdisciplin er et kendemærke på et højtstående menneske.

85. En måde at måle et menneske på, er munterhed i modgang.

86. En nar dømmer andre på deres ord. En vis mand dømmer andre på deres handlinger og bedrifter.

87. Ligesom det gælder for alle naturens love, er der, i vore forhold eller gensidig indvirkninger, en reaktion på hver aktion. Det, som vi sår, vil blive høstet, hvis ikke af os selv, så af en anden.

88. Disse er sikre tegn på en syg eller døende nation. Hvis du oplever nogen som helst af dem, begår dine vogtere forræderi:
1) opblanding og tilintetgørelse af den oprindelige race
2) tilintetgørelsen af familien
3) tyngende beskatning
4) korruption i lovgivningen
5) terror og undertrykkelse mod dem, som gør opmærksom på nationens fejltagelser
6) amoral: narkotika, drukkenskab osv,.
7) barnemord (i dag kaldet abort)
8) ødelæggelse af valutaen (inflation eller åger)
9) fremmede i landet, fremmed kultur
10) materialisme
11) krige i fremmede lande
12) vogtere (førere), der eftertragter velstand eller berømmelse
13) homoseksualitet
14) religion, der ikke er baseret på naturlovene

Relaterede artikler:
Film: Defeat never. Victory forever!


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

  • Glimrende oversættelse.
    Åndsopløftende at se hvordan modersmålet agtes højt og de forfladigende pøbel-amerikanismer holdes ude af sproget.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //