Hvornår er den sociale kontrakt brudt?

KOMMENTAR: Redechef Daniel Gerdås spørger, om det er acceptabelt at bringe sin egen retfærdighed, når staten ikke længere gør det.

I september 2021 blev Vyacheslav Matrosov fra Vintai i Rusland anholdt på grund af mistanke om mord. Matrosov havde opdaget, at hans ven, Oleg Sviridov, havde voldtaget hans seksårige datter. Sviridov blev af Matrosov tvunget ud i skoven, hvor han måtte grave sin egen grav, og hvor hans lig senere blev fundet.

Efterhånden som nyheden spredte sig om, hvad Matrosov blev mistænkt for og hvorfor, voksede der en meget stærk folkelig opbakning til Matrosov, og der blev startet en underskriftsindsamling med krav om, at han skulle frikendes. Matrosov havde gjort, hvad »enhver far ville gøre«. Anklageren i sagen konkluderede, at Sviridov ikke var blevet myrdet, men var blevet tvunget til at tage sit eget liv, så Matrosov blev kun retsforfulgt og dømt for hjælp til selvmord. Matrosov blev idømt 18 måneders fængsel, men blev løsladt efter kun 6 måneder.

Sagen om Matrosov rejser to spørgsmål. Var det moralsk rigtigt af Matrosov at handle, og var det rigtigt set fra statens synspunkt? Hævn er noget, der er dybt forankret i alle mennesker. Det er noget grundlæggende og naturligt. Det er et menneskeligt instinkt. At nægte retten til hævn går imod den menneskelige natur.

Hvis en person er blevet forurettet, har han eller hun brug for retfærdighed. Den, der har gjort personen uret, skal straffes. Heri ligger hele personens ære og den pågældendes familie og kære, som skal genoprettes. Offeret skal have fred og kunne komme videre.

Matrosovs seksårige datter var blevet voldtaget gentagne gange af en 32-årig mand. Der er ingen måde at undskylde eller mildne dette på. At det var en nær ven, der var blevet betroet opgaven som børnepasser, gør det endnu værre. Som far gjorde Matrosov intet andet end sin pligt over for sin datter og også over for alle de andre unge piger. Selvfølgelig var det det moralsk set det rigtige at gøre.

Den sociale kontrakt mellem stat og individ
Set fra statens synspunkt bliver dette spørgsmål imidlertid vanskeligere. Kan et samfund og en stat fungere, hvis dets indbyggere har ret til at tage deres egen hævn? Det bliver et samfund, der styres af den stærkes ret. Kun den stærkere kan tage hævn og straffe de skyldige. Det skaber også et samfund, hvor den stærkere kan begå overgreb uden risiko for at blive straffet for dem. I realiteten et lovløst samfund.

Desuden kræver mange forbrydelser grundige undersøgelser og undertiden meget sofistikerede og ressourcekrævende undersøgelser for at finde den skyldige, og der kræves en grundig efterforskning for at sikre, at den anklagede virkelig er skyldig. Det er noget, som et almindeligt menneske ikke kan forventes at kunne gøre, hvorfor der er stor risiko for, at hævn vil gå ud over de uskyldige, eller at de skyldige aldrig vil blive fundet.

Endelig skal straffen også stå i et rimeligt forhold til forbrydelsen. Det er ikke rimeligt, at f.eks. lommetyveri fører til brutalt drab på gerningsmanden. Det er heller ikke rimeligt, at en morder slipper af sted med en svag hævn, når den myrdede persons pårørende af forskellige årsager ikke har det fornødne til at straffe morderen ordentligt.

»Land skal bygges ved lov og ikke ved vold« er et udtryk fra vores gamle provinslove, som blev nedskrevet i 1200-1300-tallet og var baseret på mange generationers visdom. For at have et velfungerende samfund og en velfungerende stat skal loven råde. For at loven kan sejre og blive overholdt, skal der være en part, der sikrer dette.

Mæth logh skal land byggiæs. Jyske Lov.

Borgerne kan ikke selv håndtere dette på en juridisk forsvarlig måde, og derfor må staten træde ind og tage det fulde ansvar. For at borgerne kan respektere dette, skal staten være uafhængig og upartisk over for loven. Staten skal minimere risikoen for at blive påvirket af bestikkelse, trusler eller politiske eller økonomiske tendenser. Staten skal afsætte ressourcer og have viljen til at undersøge alle begåede fejl og gøre sit yderste for at finde den skyldige. Den skal undersøge alt grundigt for at sikre, at den anklagede faktisk er skyldig, og derefter idømme en straf, der står i et rimeligt forhold til forbrydelsen.

Dette er det, der er kendt som den »sociale kontrakt«. Borgerne overlader det til staten at yde retfærdighed til gengæld for, at staten garanterer, at retfærdigheden sker. Kun med denne kontrakt mellem borgerne og staten kan der opbygges et retssamfund.

Hvis en person tager loven i egen hånd og hævner en uret, bryder denne person den sociale kontrakt og bryder ikke kun selve kontrakten, men hele retssamfundet. Ud fra dette perspektiv begik Matrosov en fejl og bør selv straffes for en forbrydelse mod samfundet. Den sociale kontrakt gælder imidlertid begge veje. Staten skal stå op for sin del. Når staten ikke længere er upartisk, når den ikke efterforsker alle uretfærdigheder, eller når den ikke idømmer forholdsmæssige straffe, har staten brudt sin del af kontrakten. Hvis det sker, har borgerne heller ikke nogen forpligtelse til at overholde kontrakten, men tværtimod bliver det ikke blot en ret, men også en pligt at tage loven i egen hånd. Så er det kun moralens lov, der gælder.

Fru Justitia er afbildet med et sværd og en vægt som symboliserer magt og retfærdighed. Nogle gange er hun også afbildet med bind for øjnene for at symbolisere princippet om objektivitet. Foto: Waugsberg (CC BY-SA 3.0)

Hvordan ser det så ud i Sverige? Overholder staten sin del af kontrakten i form af upartiskhed, lader den sig ikke påvirke af politiske interesser, eller gør den sit yderste for at undersøge alle uretfærdigheder og ikke ophober dem og nedgør dem som en rutine? Udmåler de straffe, der står i et rimeligt forhold til forbrydelserne?

For enhver, der har den mindste viden, er svaret, at det er yderst tvivlsomt. Et af de mange eksempler på, hvordan tingene er i Sverige, er, at fem »uledsagede« arabere, som brutalt havde voldtaget en ung svensk pige, blev idømt en kort periode med ungdomsfængsling og i et af tilfældene kun en kort periode med forbud mod at feste om natten i weekenden. Staten i Sverige opfylder ikke sin del af den sociale kontrakt i flere tilfælde.

Behovet for dødsstraf
I Sverige er de fleste straffe relativt milde i forhold til internationale og historiske forhold. Den strengeste straf er fængsel på livstid for de alvorligste forbrydelser. Selv om livsvarigt fængsel i teorien faktisk kan betyde præcis, hvad ordet betyder, bliver de fleste livstidsstraffe efter en vis periode omdannet til tidsbegrænsede fængselsstraffe.

Er denne straf altid retfærdig nok? Kan en myrdet person finde hvile i graven, så længe gerningsmanden lever videre og efter en periode med fængselsstraf efter al sandsynlighed kan leve resten af sit liv i frihed? Kan den myrdede persons familie give slip på den uret, der er begået mod deres elskede, og bare gå videre og føle, at alt er forsonet og æren genoprettet, så længe den skyldige kan nyde livet? Kan faderen til en datter, der er blevet voldtaget så alvorligt, at hun er hjerneskadet og handicappet resten af livet, bare lade det hele passere, fordi gerningsmanden har siddet i fængsel i et par år? Er et offers liv ikke mere værd end nogle få års fængsel for en afskyelig person, som derefter kan begå de mest afskyelige forbrydelser igen?

Hvis man sætter sig i ofrenes sted i forbindelse med de mest alvorlige forbrydelser, kan man så ærligt sige, at kun dødsstraf er nok? Kan noget andet end dødsstraf være en passende straf for de alvorligste forbrydelser? Eftersom hævn er en del af den menneskelige natur, er det i strid med den menneskelige natur ikke at idømme dødsstraf.

En person eller en persons familie, der har været offer for en alvorlig forbrydelse, men som ikke får hævn, er mod sin natur tvunget til at acceptere denne uretfærdighed og enten leve med en undertrykt vrede eller forlige sig med tanken om, at den skyldige snart vil være et frit menneske. En stat, der ikke idømmer dødsstraf, opfylder ikke sin del af den sociale kontrakt. I en sådan situation er det moralsk rigtigt at tage loven i egen hånd og selv udøve hævn.

Leo Frank, en jøde, bliver lynchet efter at have voldtaget og myrdet en 13-årig pige.

Det bør også tilføjes, at dødsstraffen er en uigenkaldelig straf. Når først straffen er blevet fuldbyrdet, kan den ikke gøres om. Det er af største vigtighed, at der ikke er nogen rimelig tvivl om den anklagedes skyld. Dette er endnu en grund til, at det er så vigtigt at have en stat, der efterforsker, dømmer og opfylder sin del af den sociale kontrakt i stedet for at overlade det til borgerne selv. At ofrene ikke pålægges nogen form for skyld for at have taget den skyldiges liv er også et andet argument for, hvorfor det er vigtigt, at staten har ansvaret for strafudmåling og fuldbyrdelse.

For at lægge pres på både staten og borgerne for at få dem til at overholde den sociale kontrakt bør der indføres en lov om »brud på den sociale kontrakt«. Når en person tager loven i egen hånd, bør han eller hun efterforskes for denne forbrydelse. Hvis det viser sig, at personen har handlet på egen hånd, fordi staten ikke har opfyldt sin del, bør personen frifindes for forbrydelsen. Dette gør personens handling helt lovlig for alle i samfundet og lægger et alvorligt pres på staten for at få den til at rette op på sine mangler med det samme. Hvis staten derimod har opfyldt sin del af ansvaret, er personen i strid med sin del af ansvaret og bør derfor dømmes.

Det, der er moralsk rigtigt, bør imidlertid ses som formildende i alle straffesager. Hvis man selv eller en nærtstående bliver krænket, skal det hævnes. Hvis staten ikke er i stand til at efterforske sagen, finde den skyldige, være upartisk i sagen eller idømme en straf, der står i et rimeligt forhold til forbrydelsen, er den sociale kontrakt brudt. Det er så op til dig at finde den skyldige og straffe ham. Det er en moralsk ret og en forpligtelse mod din egen natur og ære.

For yderligere læsning om dødsstraf kan vi anbefale Marcus Hanssons tredelte artikelserie om dødsstraf.


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //