Vores politiske mål: Punkt 6

Skabe et moderne samfund i harmoni med den naturlige orden. Vores dyrebeskyttelseslove vil blive udviklet med vægt på etik fremfor profit. Naturen og alle dens ressourcer vil blive anvendt med sund fornuft og med fremtidige generationer i tankerne. Allemandsretten skal genindføres.

Fælles for alle ideologier og systemer i regeringen nu er, at fundamentet for beslutninger bygger på tanker, der benægter naturen og som ser mennesket som naturen overlegent. Både multikulturalismen og kapitalismens evige udnyttelse af naturens ressourcer overtræder den naturlige orden og vil blive straffet nådesløst, når naturen går til modangreb. Prisen fremtidige generationer vil blive nødt til at betale, vil komme i form af ødelagte økosystemer, overbefolkning, hungersnød, udmattede naturressourcer m.m.

Som nationalsocialister anerkender vi, at mennesket er en del af naturen og derfor må leve under naturens love og vilkår. Den Nordiske Modstandsbevægelse er det eneste politiske alternativ, der helhjertet bekymrer sig for naturen, inklusiv den biologiske mangfoldighed af menneskeheden jorden rundt. De nationalsocialistiske værdier om at bevare naturen, må på sigt spredes rundt i verden og erstatte den nuværende, parasitiske tilgang til naturen, som mennesker har. Uden det nationalsocialistiske syn på mennesket som en del af naturen, med et unikt ansvar for at tage hånd om naturen, vil menneskeheden på sigt gå under.

En bæredygtig planet
I det liberale demokratis tidsalder er mennesket i høj grad blevet forvandlet til en parasitisk skabning, som dræner jordens ressourcer og behandler den hensynsløst for enten at tilfredsstille sin egen livsstil eller gøre rige mennesker endnu rigere. Den Nordiske Modstandsbevægelse vil bekæmpe dette ved at stå i spidsen for de grønne værdier som nationalsocialismen altid har værnet om. Ved at leve naturligt og tænke langsigtet, kan vi skabe en bæredygtig planet for vores børn og børnebørn.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:
• Stå i spidsen for en strengere miljølovgivning.
• Satse på geovidenskab og være ledende indenfor udviklingen af vedvarende energi, som skal kunne forsyne boliger, biler, industri, osv.
• Arbejde for, at en mere naturvenlig tankegang skal erstatte den i dag rådende ’brug-og-smid-væk’-mentalitet.
• Samarbejde internationalt for at implementere dette på en bred front, også globalt.

Dyreværn og velværd
Den Nordiske Modstandsbevægelse har et organisk syn på verden, og modsætter sig det rådende antropocentriske syn på dyrene som laverestående og mindreværdige skabninger, som kun eksisterer for at tjene mennesket. Vi anerkender, at mennesket har et specielt ansvar for ikke at forsage dyr unødvendig lidelse, samt at opretholde balance i naturen.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:
• Afskaffe rituelle slagtninger, som kosher og halal.
• Skærpe strafferammen for kriminalitet mod dyr, såsom dyremishandling.
• Forbyde smertefulde dyreeksperimenter.
• Arbejde for en sund jagt- og fiskeripolitik, hvor vi kun tager hvad vi behøver, og desuden tilpasser vores livsstil efter naturen, og ikke omvendt.
• Øge beskyttelsen af truede dyrearter, som på grund af menneskelig påvirkning reduceres i antal dag for dag.
• Indføre strenge dyrebeskyttelseslove. Det som i dag anses for økologisk, skal i fremtiden anses som minimumstandard. Strengere krav for dyrehold, også gældende husdyr og vilde dyr i fangeskab.
• Sikre at børn i en tidlig alder udvikler respekt og forståelse for naturen, og at de får en holistisk indstilling til den. Børn skal vokse op som værnere af naturen, ikke som parasitter.

Et naturligt liv
Storbyerne bør først og fremmest huse handel og industri, samt være hjem for personer fra den politiske, finansielle og militære elite. Store byer er ikke noget sundt miljø for mennesker at bo i, da det fordærver og fremmedgør mennesker fra både naturen og andre mennesker. Noget som er svækkende for folkefællesskabet. Den Nordiske Modstandsbevægelse vil derfor opmuntre til, og gøre det muligt, for nordboere at bo sådan, at de har fri adgang til naturen og mulighed for at dyrke deres egen mad. De vil på den måde kunne være delvis selvforsynende i tilfælde af en krise.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:
• Bygge rækkehusområder med store grønne arealer udenfor storbyerne, og skabe bedre og gratis pendlermuligheder for dem som bor i landsbyerne, men arbejder i storbyen.
• Arbejde for at skabe en levende landsby. Støtte småbedrifter som bedriver virksomhed i landsbyen, samt decentralisere samfundstjenester som skoler, sygehuse, kultur-, fritids- og idrætsanlæg.
• Standse rovdriften på nordiske skove. Skovene, akkurat som andre naturressourcer, skal i et sundt samfund ikke bruges som en uudtømmelig ressource hvor maksimal profit er eneste mål.
• Bekæmpe industrialiseringen af landbrug og dyrehold. Skærpe forbuddene mod brug af genetisk modificerede organismer (GMO), kunstgødning og sprøjtemidler.
• Fremme og støtte landbrug og dyrehold af mindre størrelse. Jo flere som kan forsyne sig selv med mad, jo bedre.’

Vi ejer naturen sammen
I de andre nordiske lande eksisterer allemandsretten. Allemandsretten giver enhver ret til at færdes næsten overalt i naturen. Den ret skal genindføres i Danmark.

Privatpersoner skal selvfølgelig kunne eje jorden, men de må se sig selv, først og fremmest, som forvaltere af naturen, og ikke ejere af den.

Vi vil revurdere den nuværende naturbeskyttelseslov og gennemføre stramninger og lave tilføjelser hvor det kræves. Blandt andet skal lovgivningen være betydelig mere konkret i forhold til hvordan naturen beskyttes mod kommercielle interesser.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:
• Indføre allemandsretten i Danmark og værne om den.
• Gøre det klart, at allemandsretten ikke kun indebærer rettigheder, men også pligter. Skader på skov og land skal alvorligt, og det skal være en pligt at anmelde hærværk på, og vanrøgt af, naturen.
• Med al kraft bekæmpe ulovlig kommerciel udnyttelse af naturen.
• Arbejde på stærkere love, som skal gavne den biologiske og geologiske mangfoldighed.
• Indføre tiltag for at sikre, at kommunerne tager hensyn til miljøet i tilfælde, hvor kommercielle interesser ønsker at etablere sig i naturområder. Betydelige forandringer i landskabet skal kræve tilladelse fra myndighederne.

Biologisk mangfoldighed
Ved at anerkende, at mennesket er en del af naturen, må vi også indse, at mennesket ikke kan være undtaget naturens love om biologisk mangfoldighed. Intet grønt parti kan støtte multikulturalisme, da denne folkemordsideologi står i skarp kontrast til biologisk mangfoldighed og evolutionær udvikling. Vi går ind for en verden af frie nationer, hvor racerne lever adskilt, men hvor de alligevel kan samarbejde, og hvor hvert enkelt folkeslag og hver race, kan udvikle sig efter egne forudsætninger og i harmoni med den naturlige orden. Masseindvandring, multikultur og tvangsintegration må standses for at mangfoldigheden på jorden kan blive en realitet.

Den Nordiske Modstandsbevægelse ser alvorligt på invasion af fremmede arter som på unaturlig vis har etableret sig i den nordiske natur, da disse udgør en formidabel trussel mod både befolkningen, økosystemet og den biologiske mangfoldighed.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:
• Sætte ind mod de fremmede arter som på unaturlig vis har etableret sig i den nordiske natur, sådan at deres skadesvirkning på vores nordiske fauna minimeres.
• Bekæmpe multikulturen og i stedet fremme biologisk mangfoldighed, også for mennesker.


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

  • Martin H says:

    Danmarks sande grønne organisation, der vil arbejde for en bæredygtig natur og en nation i harmoni med naturen.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //