Din indsats er afgørende!

Gæsteskribent Tor Bjørnsen tegner i denne artikel et billede af dagens socialpolitiske situation, og maner til modstand.

Vi lever i en tid med store sociale omvæltninger og omfattende folkeflytninger, hvor et hvidt mindretal spås inden for en kort tidsramme i det ene europæiske land efter det andet, hvilket skyldes en masseindvandring af racefremmede, som vil tage vores plads ved at udkonkurrere os i kraft af deres høje fødselsrate og territoriale adfærd, og ved at blande deres blod med vores. Dette er den brutale kendsgerning, vi står overfor.

Stadig flere mærker kosmopolitikkens påvirkninger på egen krop. Samfundsforfaldet rammer os alle i lige grad og vil øges i både styrke og omfang. Det multietniske samfund, vi er blevet påtvunget, dette biologiske projekt, viser til stadighed sit sande ansigt i og ved sin kaotiske og kyniske karakter. Mens vi bevidner en alarmerende udtynding af vort folk grundet en aggesiv nedgang i fødsler, som i øvrigt er en direkte konsekvens af det 20. århundredes intense og aggressive seksual- og kønsrevolution, og vi stille men sikkert fortrænges fra vores egne landområder, oplever vi samtidigt en subversiv nihilisme uden sidestykke, af homoseksualitet og andre abnorme seksuelle betegnelser, kønsneutrale elementer og pornografi (som udelukkende skaber en kunstig seksualitet), samt alment socialt fordærv.

For ikke at tale om den hovmodige industrielle rovdrift på naturens resurser og den kolossale miljøforurening, som overlades til vores efterkommere. Alle symptomer på en civilisation i frit fald, men kun nogle få overordnede faktorer og et beskedent udvalg fra et væld af eksempler. Parallelt med dette har vi det hedonistiske og materialistiske verdenssyn, som i denne egoismens tidsalder synes ingen ende at tage, med en ensformig global monokultur, som med sit færdigpakkekoncept har meget lidt at tilbyde af kulturel værdi.

Ungdommen lider af alvorlige identitetskriser og tyr til erstatninger for at opveje den ægthed, som udebliver. Korrumperet af årelang indoktrinering under egalitetens og multikulturalismens fane i statens institutioner, og eksponeret for selvdestruktive idéstrømninger fra populærkulturen, har ungdommen forkastet sin egen arv og stolthed.

Vi ser en tendens, hvor kriminaliteten har nået så store dimensioner, at regeringen ikke længere kan håndtere den. Narkotikahandlen er ude af kontrol, med et marked som praktisk talt flyder over af substanser. Denne narkotikaepidemi bringer omfattende fysiske og psykiske følger for de mange folkefæller som falder under dens vold. Stadigt flere bliver stillet udenfor i et samfund, hvor man ikke bliver hørt, eller hvor prioriteringerne og velfærdsgoderne de facto går i de indvandrende racefremmedes favør.

Den nære sammenhæng mellem de racefremmedes indvandring til vort land og det høje antal voldtægter, som på ingen måde synes at aftage, er evident. Landets kvinder er praktisk talt i frit spil for menneskeracer med primitive rovdrifter. Stilletiende tillader vi overgrebene og svigter vore søstre i nødens stund.

Fra hele kontinentet hører vi om de mest hårrejsende overgreb, som ikke bare rammer Europas kvinder, men også børn og unge. Alt, som kan krybe og gå, er et seksuelt objekt, et middel for tilfredsstillelse, for Europas kulturberigere. Dog ties disse kendsgerninger ihjel fra politisk hold. Ej heller er massemedierne oprigtig interesseret i at præsentere et sandfærdigt billede af virkeligheden.

I kølvandet på det politiske apparats manglende handlen og dets uduelighed, kommer de uhæderlige elementer, samfundsparasitterne, som udnytter situationen. Spekulanter, profitører, hemmelige selskaber, seksuelle rovdyr – bare for at nævne nogle få obskure grupperinger, hvis morbide natur og virksomhed har fået frit spillerum til udfoldelse i vores liberaldemokratiske samfund.

Mens den dårlige ledelse af vort land går sin gang, og samfundsforfaldet når stadigt nye højder, betragter du begivenhedernes gang på sidelinien. Er du selv tilfreds med vort eget lands tilstand, eller har du en ledig stund, i et klart øjeblik, ofret disse kendsgerninger en tanke? Hvad skyldes denne nagende stilhed og manglen på modstand mod tidsåndens destruktive udtryk? Er materiel velstand alene vejen til lykke og tilfredshed? Og er manglede mobilisering en bekræftelse på det sidste? Måske genkender du ikke dig selv i min sociale analyse?

Måske vil du ikke erkende disse øjensynlige fakta. Sandheden er vel for meget at fordøje. Det nemmeste er at vende snuden den anden vej og lade det passere, du ikke kan ændre. Du glemmer bare, folkefælle, at det netop er det, du kan! Mens nordiske kvinder og mænd står i ilden og vier sig helhjertet til kampen for vort folks opvågnen, betragter du kampen på tryg afstand. Ofrene, vi gør i vor tid, vil forsegle vor fremtid eller dens udeblivelse; vores eksistens som en biologisk og kulturel etnicitet eller et identitetsløst blandingsfolk.

Du skal ikke sidde i dit trygge skjul og beklage andres indsats, hvis du ikke selv er villig til at handle og yde efter bedste evne. Det går ikke at slynge om sig med store ord, når man ikke er klar til at leve op til dem. Vor kamp for vort lands genfødsel kræver mere end ord. Den kræver overbevisning, troskab, betingelsesløs offervilje og kontinuitet. Vi har alle vor plads og tjener alle en hensigt. Som mennesker har vi alle forskellige forudsætninger. Vi skal værdsætte vore evner og kultivere disse, men også være ydmyge nok til at erkende vore begrænsninger. Derfor finder vi styrke i det organiserede fællesskab, hvor vi går op i en højere enhed og danner en forenet organisme.

Dine bidrag er med til at bygge en stabil, synergisk og mangfoldig organisation, som, når tiden er moden, vil være parat til at overtage ledelsen af landet, når statsapparatet til sidst bryder sammen på grund af inkompetente og opportunistiske lederes årelange dårlige ledelse og manglende ansvarstagen, og på grund af demokratiets splittende karakter og dets manglende mobiliseringsevne. Det er kun gennem en fælles front, hvor vi alle bidrager efter bedste evne, at vi kan nå vores mål. De, som har forstået dette, har sluttet sig til vor bevægelse. Og jo flere vi bliver, jo stærkere vil vi stå i tiden som kommer.

Tiden til handling er overmoden, og der findes kun én politisk organisation, som tør berøre problematikkens kærne, og har mod nok til at tale åbent om drivkræfterne bag dem, nemlig Den Nordiske Modstandsbevægelse.

Modstandsbevægelsen er det eneste reelle politiske alternativ til de reaktionære, og oftest zionistiske, organisationer og partier, som er virksomme på den politiske scene i dag.

Vores program, nationalsocialismen, er den eneste helhedsløsning, som er slagkraftig nok til at blæse en ny vind over landet og mobilisere nordiske kvinder og mænd til kamp for vor eksistens. Vi tøver ikke i vores stræben efter at vække vort folk, ved konsekvent at eksponere globalisternes direkte kontrol over det politiske og økonomiske liv, samt det intellektuelle og kulturelle liv, både herhjemme og ude i verden.

Magttrekanten, hvor bankvæsen, politiske instanser og partier, samt massemedier indgår, dens indvirkning på verdenssamfundet og det fremmedherredømme, der repræsenterer vort land, må forstås, belyses og imødegås. Ligeledes skal vi belyse og konfrontere forræderiske elementer og undergravende virksomhed, som opererer her i vort eget land.

Karrierejægere, som har solgt deres land for et kort øjeblik i begivenhedernes centrum, samt de grupperinger og enkeltpersoner, som optræder folkefjendtlig og aktivt arbejder for vort folks undergang, skal ikke gå upåagtet hen.

Folkefælle, jeg proklamerer: Der findes ingen undskyldning for at udeblive. Denne kamp angår os alle! Vi kan ikke længere være bange for, hvad andre måtte mene om vore standpunkter, eller hvilke konsekvenser vores engagement vil føre til privat. Alt dette er sekundært, for hvad betyder det, når vi til sidst har mistet alt?

Vi skal kaste fejhedens tunge lod bort en gang for alle! Vor nation og den genetiske etnicitet, som vi tilhører, gennemgår i denne tid en dybdegående biologisk forandring, som er både irreversibel og skæbnesvanger. Identitetsløse og ignorante mennesker refererer gerne til, og anfægter dette lukrative folkemord, som et naturligt evolutionært fænomen, når det i realiteten, fra første sekund, har været et påtvunget og unaturligt demografisk eksperiment, forudbestemt og initieret af bedrageriske magtfolk med internationalistiske bevæggrunde, helt og holdent mod folkets egen vilje, for at ryste vor biologiske etnicitet i sin grundvold.

De racefremmede kom først som gæstearbejdere. Derefter under påskud af at være flygtninge, endog fra den anden side af kloden(!). Omsider, i stedet for at rejse hjem, som en gæst bør, så skulle disse mennesker integreres i vores samfund, hvilket er nok så fremmed for dem, som disse mennesker er for os. Velfærdsberigere, som skal opveje for den ældrebyrde, som vores uduelige politikere har forudsagt i flere årtier, men ikke har imødekommet, ene og alene for at kunne få samfundets accept af masseindvandringen.

Fortællingen om, at indvandrere tager de jobs som værtsfolket selv fravælger, er en populær myte. Sandheden er vel snarere, at ophavsbefolkningen bliver bortprioriteret og presset ud af arbejdsmarked, fordi de racefremmede tjener som billigere arbejdskraft for det private marked. Samtidig gennemsyres statsapparatet af mennesker, som går i spidsen for at virkeliggøre det multikulturelle samfund, og derved prioriterer og kvoterer racefremmede til jobs og positioner, som de hverken har intelligens, kompetence eller kvalifikationer til at tilegne sig på ærlig og redelig vis.

Vi har erkendt forfaldet og kender til dets perversiteter, vor tids undergravende ideologiske strømninger og de populærpolitiske idéer, som præger tiden. Vi ser ødelæggelsen ukendeligøre vort land på alle tænkelige områder – demografisk, biologisk, økonomisk, åndeligt og kulturelt. I og ved dette, bør vi finde drivkraft nok til at komme vort lands problemer til livs. Det gør du bedst ved at engagere dig aktivt i vores bevægelse.

Det er på høje tid at lægge sine vrangforestillinger og sit ego til side for det, som ligger i vores fælles interesse; nemlig, at vi består som folk og race i fremtiden! Situationen vi befinder os i, er for prekær til at skændes om bagateller. Det afgørende er, at vi opnår et magtskifte, som har folkets bedste interesse i tankerne. Uanset hvor små eller store, er alle bestræbelser og bidrag til vor kamp med til at gøre en forskel.

Vi skal genvinde vor nation og bygge et nyt og vitalt samfund fra grunden, hvor folket bliver sat i første række. Vi vil skabe et fællesskab, hvor alle arbejder sammen, og hvor vi giver mere, end vi tager, så vi på den måde skaber overflod og velstand. Vort folks fremtidige ledere skal frembringe det bedste i os og løfte os som mennesker. Vore ledere skal i og ved deres virke, bygge og forhøje vor selvrespekt og stolthed – og ikke omvendt.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil vække vores selvbevidsthed og give vort folk troen på sig selv tilbage. Sammen vil vi skabe en fremtid, som vil gå over i historien, som en af de højeste civilisationer verden har set, og som vil tjene som forbillede og inspiration for fremtidens generationer i evindelige tider. Men det kræver, at vi hengiver os med hele vort væsen for vort folks opvågnen og genfødsel!

Vi kæmper for en lysere fremtid for dig og dine børn og deres kommende slægter. Glem aldrig, at du tilhører et unikt folk, som har ret til at bestå og udvikle sig som etnicitet. Vi bærer en særlig, rig og mangfoldig arv. En vi med al grund kan bære med stolthed. Hvordan vi vælger at leve vort liv, her og nu, lægger grundlaget for vor egen selvagtelse i tiden, som kommer. Vi kan leve et liv, som gør vort eftermæle betydningsfuldt, eller vi kan lade være. Det er helt og holdent op til os selv.

Vi befinder os i disse dage midt i et paradigmeskifte, både i vort eget land og i verden. Ikke ovenfra og ned, men en dybdegribende forandring, som udspringer fra folket selv. Vor samfundskritik og vore idéer vinder større gehør blandt folkemasserne, eftersom stadigt flere indser omfanget af det forfald, vi oplever, som for øvrigt synes at kulminere i vore dage, og stadigt flere erkender den dysfunktionalitet, som masseindvandringen og det flerkulturelle samfund repræsenterer.

Flere folkefæller erkender betydningen af deres egen indsats for at rette op i det uføre, vi befinder os i. De har forstået, hvad der kræves af dem i en tid, hvor vi må vælge side. Enten arbejder du direkte, eller indirekte ved din egen passivitet, med opløsningen af vor civilisation, som vi kender den, eller også kæmper du med os i Den Nordiske Modstandsbevægelse i kampen for vort folk og dets ny oprejsning. Valget er dit.


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //