Vores politiske mål: Punkt 1

Øjeblikkeligt stop for masseindvandringen. Repatriering af størstedelen af alle, der ikke er Nordeuropæere eller af nær beslægtet oprindelse, vil begynde så hurtigt som muligt. På mest humane måde returneres de racefremmede til deres respektive oprindelseslande eller nærområder.

Vores races overlevelse og frihed er det vigtigste mål for Den Nordiske Modstandsbevægelses politiske bestræbelser. Mod dette mål findes mange trusler, hvoraf den mest alarmerende og presserende, er masseindvandringen af fremmede racer til de nordiske lande. Kombineret med de nordiske kvinders nuværende lave fødselsrate, i forhold til antallet af immigranter, og det faktum, at de immigrerende fremmede nogle gange får børn med nordiske mænd og kvinder, resulterer dette i en nedgang af den etniske nordiske befolkning, i forhold til den ikke-nordiske befolkning. Den såkaldte multikulturalisme og masseindvandringen er i realiteten en befolkningsudskiftning og et folkemord på det nordiske folk.

Historisk har det nordiske folk været separeret fra sammenblanding med fremmede racer og har derfor bevaret en unik arvemasse, kultur og fornemmelse for samfund og fællesskab. Unikke egenskaber der adskiller sig fra andre racer, ses ikke alene i den nordiske races fysiske fremtoning, men også på et langt dybere plan. Det drejer sig for eksempel om evnen til at samarbejde, opfindsomhed, ordenssans, pligtfølelse og altruisme, der er resultatet af tusinder af års adskillelse fra andre racer.

Masseindvandringen er en stor byrde for vores velfærdssamfund, og medfører øgede kriminalitetsrater og forårsager kulturelle sammenstød. Men det er trivielle problemer i sammenligning med truslen om ophøret af vort folks eksistens. Vores immigrationspolitik handler ikke om had og undertrykkelse, men om overlevelse, og om hvad der er bedst for vort folk. En udryddelse af den nordiske race kan ikke laves om.

Stop for masseindvandringen
Millioner af fremmede mennesker opholder sig på nuværende tidspunkt i de nordiske lande, og flere strømmer ind hver dag. I Danmark har det resulteret i en befolkningsforøgelse på adskillige procent – en forøgelse udelukkende på grund af immigration af fremmede. Det er ikke længere relevant at debattere hvorvidt der er tale om masseindvandring eller ej.

Fjendtlige kræfter har bevidst gennem årtier sanktioneret immigrationen til de nordiske lande, uden omtanke for det nordiske folks kulturelle og racemæssige overlevelse. At de nordiske lande skulle gøres multikulturelle og blindt acceptere masseindvandringen er beslutninger taget uden støtte fra folket, og var et resultat af et omfattende lobbyarbejde, der blev maskeret som folkelig debat i de jødisk-ejede medier.

Masseindvandringen er et enormt demografisk problem og vi vil om kort tid være en minoritet i vores eget land. Hvis man kun begrænser indvandringen, mener vi, at det blot vil udskyde problemet.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:
* Introducere et fuldstændigt stop for al ikke-nordisk indvandring. Det vil blive iværksat uden undtagelser, i det mindste indtil repatrieringsprocessen er fuldendt.
* Forstærke grænsekontrollen betydeligt i den nordiske region. Dette er også nødvendigt for at forhindre kriminalitet på tværs af grænserne.

Påbegyndelse af repatriering
Det er den sammenlagte nordiske folkemasse og det nordiske folks arvemasse, som skal sikres. Et lille antal af fremmed race vil generelt ikke medføre betydelig skade. Men masseindvandringen har allerede nået så store proportioner, at det ville være umuligt at genskabe de nordiske landes sundhed, udelukkende ved at stoppe immigration og tillade de fremmede racer som allerede er i de nordiske lande, at blive. Tilbagesendelsen af majoriteten af alle dem som ikke er etniske nordeuropæere, eller nært beslægtede, skal begynde så hurtigt som muligt efter indvandringen er stoppet.

Staten vil arrangere transporten, så hver enkelt fremmed kan komme tilbage til deres oprindelsesland eller et land i nærområdet hvor der er fred, og hvor man er villig til at tage imod dem. Der kan blive tale om undtagelser fra den tvungne repatriering, for eksempel hvis der er en direkte helbredsmæssig risiko forbundet med rejsen, eller for adopterede, raceblandede, og de fremmede som er født i de nordiske lande uden nogen slægt eller forbindelse til deres forfædres hjemland.

Personer der har gjort en særlig stor indsats for det nordiske folk, kan blive gjort til æresborgere og få lov til at blive. Vi vil sikre, at de ikke-nordiske borgere, der får lov til at blive i landet, aldrig vil udgøre et stort nok antal til at kunne true det nordiske folks overlevelse på længere sigt.

Repatrieringen af fremmede personer vil også være positivt for de lande eller områder der modtager dem. De enorme kompetencer, som politikerne hævder de fremmede kommer med, bliver samtidig drænet fra deres oprindelseslande. Vi kunne anklage vores såkaldte valgte politikere for en ny form for kolonialisme, hvor de dræner kompetencer fra sårbare lande, for at “berige” vore egne. Der er langt større behov for hjernekirurger og ingeniører i deres lande, end der er i vores.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:
* Etablere en statsinstitution, der effektivt og med hjælp fra moderne genetisk profilering, racemæssigt vil vurdere alle personer der er ankommet til norden via indvandring.
* Med det samme påbegynde returnering af majoriteten af racefremmede der befinder sig i den nordiske region. Dette vil blive gjort på den mest humane måde muligt for at undgå at gøre situationen unødvendigt hårdere.

Etniske nordeuropæere og nært beslægtede folk
Der er forskellige racer i verden, med ikke kun visuelle forskelle, men også mentale karakteristiske forskelle, hvilket inkluderer intelligens, karakter og personlighedstræk. Det er en sandhed der ikke kan fornægtes og som både viser sig i videnskabelig forskning og almindelig sund fornuft. Vores opposition mod indvandring er primært baseret på en racepolitik, eftersom vi ønsker at bevare vort folk. Vores mål er ikke først og fremmest at skabe en ren nordisk race, men snarere, at bevare de nordiske folk som de er i dag, hvor den nordiske racetype er dominerende i den nordiske arvemasse.

Da forskning i race har været tabu siden 1945, mangler vi desværre moderne og korrekt raceterminologi. Det gør det muligt for racebenægtere fortsat at sprede løgnen om, at der ikke er nogen unikke forskelle racerne imellem. I realiteten er det dog, i langt de fleste tilfælde, meget åbenlyst, hvem der er af nordisk eller nært beslægtet afstamning. I mere usikre sager kan vi anvende moderne genetisk profilering, for at fastslå hvilke personer der er af primær nordisk afstamning. Dem der vil få lov til at blive i de nordiske lande, er blandt andre alle nordeuropæiske etniciteter, en stor del af de central og østeuropæiske etniciteter, nogle af de sydeuropæiske etniciteter og personer med etnisk nordeuropæiske forfædre, der på nuværende tidspunkt opholder sig andre steder i verden. Med andre ord, så mener vi at majoriteten af den oprindelige befolkning fra den såkaldte Vestlige verden, vil få lov til at blive i de nordiske lande, uanset hvornår de kom ind i landet.

Ulandshjælp og hjælp i nærområdet
Naturens ressourcer er ikke fordelt ens i verden, ligesom klimatiske forhold og naturkatastrofer varierer geografisk. Såfremt det ikke er på bekostning af vort eget folks fundamentale nødvendigheder, har vi et positivt syn på nordisk ulandshjælp, forudsat at landet der søger hjælp følger bestemte etiske regler. For eksempel vil vi ikke hjælpe lande der, i forhold til deres omstændigheder, ikke praktiserer en ansvarlig miljøpolitik. Vi ville heller ikke være villige til at assistere nationer der bevidst handler på en måde, der står i modsætning til de grundlæggende nationalsocialistiske principper, som for eksempel ukontrolleret masseindvandring.
Foruden at sørge for humanitær hjælp i katastrofeområder, kan vi også assistere diplomatisk, eller i værste fald hjælpe militært, bekæmpe imperialistiske stater som fører krig mod suveræne nationer og derved skaber flygtningestrømme rundt omkring i verden.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:
* Sikre det nordiske folks fundamentale interesser, før vi bidrager med ressourcer til andre lande.
* Sørge for en generøs ulandshjælp, om muligt, til lande som følger de etiske retningslinjer som vores fremtidige stat vil etablere.
* Sørge for hjælp til humanitære aktioner i katastrofeområder og modvirke imperialisme.

Nordens fremtidige immigrationspolitik
Når masseindvandringen er blevet stoppet og repatrierings processen er fuldendt, kan vi gradvist og forsigtigt genåbne den nordiske nations grænser. På det tidspunkt kan en kontrolleret immigration tillades for nært beslægtede etniske grupper. Den frie nordiske nation kan også give asyl til personer af vor egen race, som bliver forfulgt på grund af deres racemæssige ophav andre steder i verden.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:
* Føre en ansvarlig immigrationspolitik, der som på ingen måde vil udgøre en trussel for vort folk.
* Give asyl til personer af vor egen race der bliver forfulgt andre steder i verden.


 • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

 • Bullyboy88 says:

  Det nødvendige for vort folks fremtidige beståen!

 • Et vigtigt punkt i forhold til at opretholde et homogent Danmark.

 • legionæren af 27 juni 1942 says:

  Angående: Vores vej punkt 1.

  En udryddelse af den Nordiske race er ikke til forhandling, hverken med racefremmede eller folkeforrædderiske politikere.

  Da jeg i tidernes morgen havde en profil på facebook opsøgte jeg helt bevidst venskab med Nordamerikanske indianere for at undersøge deres holdning til masseindvandring.
  Ikke en eneste indianer havde nogen sympati for den udryddelse af deres folk som alle ved idag, har fundet sted. Siden år 1492 har 50 millioner indianere både i Syd og Nordamerika blevet dræbt, på multikulturens blodige alter.
  Jeg opnåede at blive æresmedlem i Cheyenne-tribes på opfordring af lokale ur-indfødte.
  Alle mennesker idag sympatiserer med indianernes kamp mod multikulturen, og den samme sympati vil vi i Modstandsbevægelsen opnå over tid bare med den forskel at de ur-indfødte indianere tabte, mens vi hvide ur-indfødte vil vinde.

  Under 2 Verdenskrig befandt der sig også racefremmede i Tyskland. Indere fra Frei Hind, Muslimere fra Nordafrika Frei Arabia, muslim fra Hanzar SS 13 Divison, Japanere, thailændere i wehrmahct og jeg kunne blive ved, men jeg kan anbefale at se The greatest story never told så får man et indblik i hvor mange udlændinge som kæmpede for tyskernes frihed og indirekte også for deres eget folks frihed i deres hjemland. Disse udlændinge dengang i 1940-1945 var ikke lykkeriddere, desertører eller sionist-lakajer som vi ser idag, men sande patrioter som kæmpede for deres lands befrielse og selvstændighed.
  Så nej, som Nationalsocialist hader vi ikke andre racer. vi elsker vores eget folk og vil bevare verdens mangfoldighed.

  Med hensyn til adopterede og raceblandede er jeg enig med Modstandsbevægelsen. De skal have lov at blive i Norden, dog skal de raceblandede være mindst 50 % af Nordisk afstamning.
  Hvis en racefremmede vil gå ind i kampen og kæmpe for det Nordiske folks beståen skal vedkommende gøres til æresborger og have lov til at blive i Norden.

  Vi ved af erfaring hvad der sker hvis sionsternes projekt lykkes, Norden vil blive et multikriminelt samfund. Lad ikke dette ske men tilslut dig vore alle fælles kamp!

  • Racer er i konstant konkurrence med hinanden. Naturens kamp. Vi hader fremmede racer der modarbejder vores interesser og er vores racefjender.

 • Morten.Toft.Munkebæk. says:

  Hej nordfront, jeg er meget interesseret i at blive medlem af modstandsbevægelsen, jeg er en mand på 54År.whiht*Nigte. Mvh Morten.🇩🇰🇩🇰🇩🇰.

 • AA:_BOSS says:

  multi culturalism is suicide to an individual country. the differences of each group is so different it will cause conflict or invasion / replacement. people that promote these acts of self destruction is a traitor to their own people and country.

  mass importation of immigrants is a whole new level of stupidity. within a few years skirmishes will pop up around Europe(stated by French vet-generals) the amount of street-chaos and conflict in recent years because of these disgusting act of self destruction is just down right pathetic to say the least. our leaders do not give two shits about the state of Europe or the induvial countries in Europe. our leaders are complete and utter sell outs to whom “we do not”

  – aa_boss


 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.